Trò Chơi Thế Thân
Trò Chơi Thế Thân

Trò Chơi Thế Thân

My list
Cho tới lúc mất đi cậu, tôi mới hiểu ...So với việc chờ đợi đám anh hùng tới giúp đỡ, còn không bằng, tự mình trở thành anh hùng.