Trời đất quỷ thần ơi
Trời đất quỷ thần ơi

Trời đất quỷ thần ơi

My list
Đây là một câu chuyện nghiêm túc, bi thương, cảm động. Nội dung đầy tính nhân văn sâu sắc. Ai thích ngược thì bơi vào đây, không thích ngược cũng bơi vào đây.